site logo

San Diego accepts proposal to reach 'Zero Waste' goal